piątek, 31 sierpnia 2012

Pojazd do 3,5 tony a tachograf


Godna uwagi jest możliwość wprowadzenia przez kraje członkowskie UE dodatkowych ograniczeń i obowiązków w zakresie przepisów dotyczących kierowców. W przypadku Niemiec  zgodnie z § 1, ust. 1, pozycja 1 niemieckiego Rozporządzenia w sprawie załóg pojazdów mechanicznych(Fahrpersonalverordnung) kierowcy pojazdów, których ciężar całkowity wraz z przyczepą/naczepą wynosi więcej niż 2,8 t, a maksymalnie 3,5 t, zobowiązani są do dokumentowania czasu jazdy, przerw, innego czasu pracy i odpoczynku w myśl § 1, ust. 6 powyższego Rozporządzenia.

Obowiązek dokumentacji oznacza, że kierowcy pojazdów o masie powyżej 2,8 t i mniejszej niż 3,5 t, w których nie jest zamontowany tachograf, muszą zgodnie z § 1, ust. 6 Rozporządzenia, w połączeniu z § 17 Ustawy o czasie pracy (Arbeitszeitgesetz) o ile nie są objęci wyjątkami uregulowanymi w Rozporządzeniu codziennie zapisywać czas jazdy, wszelkie inne czasy pracy, przerwy i okresy odpoczynku. Każda strona dokumentacji musi zawierać imię i nazwisko kierowcy, datę, numer rejestracyjny pojazdu, stan licznika oraz nazwę miejscowość, w której rozpoczęto i w której zakończono jazdę. Wszystkie dane należy wpisywać bezzwłocznie.
   
Ww. zapisy powinny być prowadzone w formie formularza (tzw. Tageskontrollblatt), który jest dostępny m.in. na stronie internetowej BAG.  Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub Tutaj.

Ograniczenie pracy kierowcy w nocy


Ograniczenie pracy kierowcy w nocy do 10 godzin wynika z artykułu 21 Ustawy o czasie pracy kierowców i nie podlega kontroli na drodze, gdyż przepis ten leży w kompetencjach Państwowej Inpskecji Pracy, która jak każdy wie kontroli drogowych nie przeprowadza.

Należy jednak pamiętać, że wiele przepisów związanych z obowiązkowymi przerwami nie podlega kontroli na drodze, co nie znaczy, że można je ignorować. Od 2009 roku pracodawcy zobowiązani są przechowywać ewidencję czasu pracy przez okres 3 lat, a jeśli ewidencję stanowią wykresówki lub odczyty z karty kierowcy, to z tych danych inspektor kontrolujący odczyta również wszystkie przedstawione powyżej wykroczenia.

Dlatego bardzo ważnym jest, aby kierowcy byli zapoznani z treścią Ustawy o czasie pracy kierowców oraz świadomi swoich praw i obowiązków z niej wynikających. 

środa, 15 sierpnia 2012

Zaświadczenie o działalności kierowcy 561 / AETR - w 4 językach !!!

Specjalnie z myślą o transporcie międzynarodowym stworzyliśmy zaświadczenie zgodne z 561  i AETR w 4 językach - polskim, angielskim, niemieckim i francuskim. Jest bardzo czytelne i przejrzyste oraz łatwe do uzupełnienia. Zapraszamy do pobierania ze strony www.dlatransportu.pl lub bezpośrednio TUTAJ

czwartek, 21 czerwca 2012

Ubezpieczenie OC zdolności finansowej

Zgodnie ze zmianami przepisów z 4 grudnia 2011 roku każdy przewoźnik musi wykazywać zdolność finansową w sposób ciągły a przede wszystkim w momencie odnowienia licencji lub wprowadzania nowego pojazdu i zabiegania o dodatkowy wypis z licencji.

Głównym problemem jest wysokość zabezpieczenia, gdyż wynosi ona 9 tys. euro na pierwszy pojazd wpisany do licencji oraz po 5 tys. euro za każdy kolejny pojazd. Z tego powodu najkorzystniejszym rozwiązaniem jest wykupienie polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilno-prawnej, jednak do teraz żadne z polskich towarzystw ubezpieczeniowych nie zaoferowało takiego produkty, który uznałby BOTM.

Problem polega na tym, że taka polisa ma działać jak OC samochodu, a więc w razie szkody / naruszenia i konieczności zapłacenia kary ubezpieczycie automatycznie reguluje zobowiązanie wobec organu kontrolnego a nie jak w przypadku OC przewoźnika odpowiedzialność finansowa spoczywa na przedsiębiorcy, który sam musi potem wywalczyć od ubezpieczyciela odszkodowanie.

Ubezpieczenie, które honoruje BOTM oferuje na polskim rynku firma PANNONIA mająca w Polsce swojego przedstawiciela w Warszawie. Wniosek wypełnia się na komputerze a odsyła na adres e-mail: Ozptd.marczak@interia.pl  następnie otrzymuje dokumenty informacyjne i dowód wpłaty, po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie wygenerowana i wysłana zostaje polisa).

Koszt dla 3 samochodów to 1581 zł a dla 4 koło 2000 zł, więc przeliczając to na 1 pojazd i 12 miesięcy jest to atrakcyjna oferta.

Więcej informacji wraz numerami kontaktowymi można znaleźć na stronie OZPTD.

wtorek, 12 czerwca 2012

PROMOCJA czerwiec - lipiec 2012

KLIENT Z POLECENIA

Wystarczy polecić nasze usługi znajomej firmie transportowej i gdy ta zdecyduje się na współpracę z nami i podpisze umowę na czas nieokreślony, otrzymają Państwo upust. Upust wynosi dokładnie tyle ile wyniesie pierwsza faktura nowego klienta, jednak z zastrzeżeniem, że nie może on przekroczyć kwoty obniżanej faktury.

Maksymalnie można obniżyć kwotę faktury do 0 zł ! ! !

Klienci, którzy polecą nasze usługi więcej niż jednej firmie i nabędą prawo do kilku upustów, mogą je rozliczać w ciągu kolejnych miesięcy.

poniedziałek, 11 czerwca 2012

Ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych - WYJĄTKI

Ograniczenia w ruchu pojazdów wprowadzane w okresach świątecznych potrafią być kłopotliwe i bardzo uciążliwe, szczególnie dla kierowców powracających do kraju z dłuższych zleceń zagarnicznych. Z myślą o takich sytuacjach Minister Transportu wprowadził wyjątek, o którym warto wiedzieć.


"pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibęna terytorium Rzeczpospolitej Polskiej."

Należy zaznaczyć, że przepisy nie podają żadnego ograniczenia czasowego lub co do dystansu pokonywanego przez pojazd.

Ponadto ograniczenia nie dotyczą:
1) pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami;

2) pojazdów biorących udziałów:

a) akcjach ratowniczych,
b) akcjach humanitarnych,
c) usuwaniu skutków klęsk żywiołowych,
d) usuwaniu awarii;

3) pojazdów używanych:

a) przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,
b) do przewozu żywych zwierząt,
c) dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierząt,
d) dla potrzeb bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitna,
e) do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych,
f) do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacja tych imprez,
g) do przewozu prasy stanowiącej znaczna część ładunku lub znaczna część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
h) do przewozu lekarstw i środków medycznych,
i) do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczna część ładunku lub znaczna część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
j) w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,
k) do przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej,
l) do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, określonych w załączniku do rozporządzenia, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
m) do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia,
n) do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,
o) do przewozu towarów wyładowanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji,
p) w transporcie kombinowanym;
r) dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych;

4) pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych;

5) pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

6) pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Godny uwagi jest także fakt, że zmniejszeniu uległy kary związane ze złamaniem zakazu ruchu i obecnie kierowcy za to naruszenie grozi mandat w wysokości od 200 do 500 zł, a pracodawcy nie grozi NIC.

Przerwany odpoczynek dobowe - PROM / POCIĄG

Odpoczynek dobowy można przerwać w dwóch określonych przypadkach - podróży promem lub pociągiem, o czym nie każdy wie, a wiedzieć warto. Zastosowanie odpowiednich przepisów pozwoli uniknąć kary za przerwany odpoczynek oraz usprawni planowanie pracy oraz jej wykonywanie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Rozporządzenia 561/2006

"Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 8, w przypadku gdy kierowca towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub pociągiem i wykorzystuje regularny dzienny okres odpoczynku, okres ten można przerwać nie więcej niż dwukrotnie innymi czynnościami trwającymi łącznie nie dłużej niż godzinę. Podczas tego regularnego dziennego okresu odpoczynku kierowca ma do dyspozycji koję lub kuszetkę."

Należy jednak pamiętać, że łącznie czas wjazdu na prom oraz zjazdu z promu nie mogą trwać dłużej niż 1 godzina.

Sytuacja wygląda inaczej, gdy na przykład już na promie został odebrany cały odpoczynek dobowy regularny, np. kierowca podjechł pod port o godzinie 7 rano i zaczął swój odpoczynek dobowy. Po 2 godzinach przerwał odpoczynek na 40 minut, aby się odprawić  i wjechać na prom. Następnie płynął promem od 9:40 do 19:20, a więc odebrał na promie odpoczynek w wymiarze 9 h 40 minut. Dodając do tego 2 godziny sprzed promu, otrzymujemy pełny odpoczynek regularny w wymiarze 11 h 40 minut, a więc teraz kierowca może zjechać z promu w ramach nowego okresu rozliczeniowego oraz od razu pojechać w trasę.

UWAGA !!!

Należy jednak zwrócić uwagą na dostępny czas jazdy dobowej, gdyż zgodnie z art. 6 Rozporządzenia 561/2006, w ciągu doby można jechać 9 godzin a 2 razy w tygodniu czas jazdy można wydłużyć do 10 godzin. Tak więc jeśli pełne 10 godzin wykorzystane zostało na dojazd do portu, to nie ma już czasu na wjazd na prom i w takiej sytuacji dojdzie do naruszenia karanego kwotą 150 zł za pierwszą godzinę wydłużenia oraz 200 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę.